przegląd blogowy

Zapraszamy na przegląd lutoeych artykułów na temat prawa i podatków, które pojawiły się na naszych blogach Podatki w sieci oraz Podatki w spółkach, jak również na portalu Prawo dla księgowych, nad którym sprawujemy opiekę merytoryczną.

Artykuły z bloga “Podatki w spółkach

Dotychczas w wielu firmach i bynajmniej nie tylko ze względów podatkowych wspólnicy wystawiali spółce faktury za usługi, które były świadczone na rzecz tego podmiotu. Jeśli usługi te były faktycznie zrealizowane i udokumentowane a wynagrodzenie ustalone rynkowo, to organy podatkowe nie kwestionowały zaliczenia ww. faktur do kosztów oraz prawa do odliczenia przez spółkę VAT naliczonego.

Niedawno pisałam na temat opodatkowania spółki holdingowej, a w szczególności o korzyści polegającej na zwolnieniu z CIT dochodów np. ze sprzedaży udziałów/akcji w spółce zależnej. Od 1 stycznia 2023 r. doszło do zmiany przepisów, szczególnie w zakresie wymogu 2 letniego spełniania warunków zwolnienia wynikających z ww. przepisów.


A co się działo na portalu “Prawo dla księgowych”?

Niniejszy artykuł zawiera najważniejsze informacje w zakresie postępowania upadłościowego po wydaniu przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. W artykule wykorzystano wyjaśnienia w piśmiennictwie oraz pogląd w orzecznictwie .

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne zależy od formy opodatkowania stosowanej przez przedsiębiorcę. Dla przedsiębiorców którzy są opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wysokość składki zdrowotnej zależy od kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale poprzedniego roku ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Monitorze Polski (dalej: przeciętne miesięczne wynagrodzenie w czwartym kwartale).

Objęcie spółek komandytowych przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i wprowadzenie specyficznych zasad opodatkowania dochodów szczególne komplementariuszy spowodowało szereg problemów z rozliczeniami podatkowymi wspólników tych spółek. Dotyczy to szczególnie wypłaty zaliczek na poczet zysku wypłacanych komplementariuszowi.

Spółka komandytowa chociaż pozostaje podatnikiem CIT jest konstrukcyjnie spółką osobową. Umowa spółki komandytowej może zatem zawierać zapisy przewidując możliwość wypłaty na rzecz wspólników zaliczek na poczet zysku w trakcie trwania roku obrotowego (np. miesięcznie, kwartalnie). Wskazać trzeba, że przepisy dotyczące spółki komandytowej w przeciwieństwie np. do regulacji spółek z o.o. (art. 195 K.s.h.). Sprawa niby prosta prawnie, podatkowo już taka prosta nie jest, szczególnie jeśli chodzi o zaliczki wypłacane komplementariuszowi.

Zbliża się termin zgłoszenia zmiany formy opodatkowania w 2023 roku. Poznaj szczegóły!

Od 1 lipca 2021 r. usługi prawnicze powinny być ewidencjonowane za pomocą kas rejestrujących online. Kiedy jest możliwe zwolnienie sprzedaży usług prawniczych z obowiązku ich ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w poniższym artykule. Uwzględnione zostało stanowisko organu skarbowego.

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe mające na celu oddłużenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, która stała się niewypłacalna. Niniejszy artykuł wyjaśnia niektóre wątpliwości konsumentów planujących złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.


PYTANIA?

Masz pytania związane z tematyką poruszoną w którymś z artykułów blogowych?

Zapraszamy do kontaktu: m.gach@gach.pl