przegląd blogowy

Zapraszamy na przegląd marcowych artykułów na temat prawa i podatków, które pojawiły się na naszych blogach Podatki w sieci oraz Podatki w spółkach, jak również na portalu Prawo dla księgowych, nad którym sprawujemy opiekę merytoryczną.

Artykuły z bloga “Podatki w spółkach

Opinia zabezpieczająca przewidziana w przepisach Ordynacji podatkowej służyć ma ochronie zainteresowanego przed zastosowaniem do dokonywanych przez niego czynności ogólnej klauzuli antyabuzywnej – GAAR. Innymi słowy ma stanowić dla podatnika gwarancję, że objęte nią zdarzenie nie będzie podlegało ocenie z punktu widzenia klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Ze względu na wysoki koszt oraz okres, opinii zabezpieczających zostało wydanych dotychczas niewiele. W ostatnim czasie wydanych zostało kilka dotyczących działań restrukturyzacyjnych w ramach spółek.


A co się działo na portalu “Prawo dla księgowych”?

W dobie coraz wyższych podatków możliwość stosowania 9% stawki podatku CIT przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych jest niewątpliwym plusem. Należy jednak przy tym pamiętać, że nawet w przypadku wypełnienia warunków do stosowania 9% stawki CIT dla innych przychodów podatnika CIT, tzw. przychody z zysków kapitałowych zawsze będą opodatkowane wg stawki 19% CIT.

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w rozliczeniu za rok podatkowy 2022 mogą przekazać 1,5 % podatku wynikającego ze złożonego zeznania podatkowego wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (OPP).

W drugiej części artykułu wyjaśniamy pozostałe wątpliwości osób fizycznych, które posiadają zdolność upadłościową i planują złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wykorzystany został pogląd w orzecznictwie sądowym.

W dniu 23 lutego 2023 r. Minister Finansów wydał Interpretację ogólną Nr DD5.8203.7.2022 w sprawie obowiązków informacyjnych spółek nieruchomościowych i podatników posiadających udziały w tych spółkach.

W dniu 23 lutego 2023 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną Nr DD2.8202.3.2022 w sprawie ujmowania w księdze przychodów i rozchodów kosztów uzyskania przychodów.

Uzyskanie darowizny, szczególnie w postaci środków pieniężnych, rodzić może po stronie obdarowanego obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn. Ważne jest w tym względzie: kto komu przekazuje darowiznę, jaka jest wartość darowizny oraz w niektórych przypadkach jak taka darowizna jest dokonywana. Przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn dzielą podatników na kilka grup, od których zależą stawki podatkowe czy też zwolnienie od tego podatku.

W ostatnich latach największą popularnością, jeśli chodzi o formę prowadzenia działalności gospodarczej cieszyły się spółki komandytowe oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jedną z głównych zalet działania w ramach tych spółek było i jest wyłączenie odpowiedzialności osobistej oraz – co istotne po Nowym Ładzie także ograniczenia/wyłączenia w w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Czy jednak nie opłaca się już działać w formule spółki jawnej?


PYTANIA?

Masz pytania związane z tematyką poruszoną w którymś z artykułów blogowych?

Zapraszamy do kontaktu: m.gach@gach.pl