Przegląd tematów blogowych

Zapraszamy na przegląd październikowych artykułów na temat prawa i podatków, które pojawiły się na naszych blogach Podatki w sieci oraz Podatki w spółkach, jak również na portalu Prawo dla księgowych, nad którym sprawujemy opiekę merytoryczną.

Artykuły z bloga “Podatki w spółkach

Ostatnio zetknęłam się z tematem, który wydawał mi się rozstrzygnięty już lata temu, i co należy podkreślić od tamtej pory nie doszło do żadnej zmiany przepisów prawa w tym zakresie. Mowa tu o skutkach podatkowych przekształcenia spółki z o.o. w spółkę akcyjną.

Pod tym tajemniczym tytułem kryją się częste przypadki, w których do funkcjonującej już spółki z dobrymi wynikami finansowymi przystępują wspólnicy, którzy z różnych względów obejmują nowe udziały w kapitale zakładowym spółki po wartości nominalnej. Wartość ta może być w tych warunkach niższa niż wartość rynkowa pozostałych udziałów w spółce. Na wartość już istniejących udziałów składają się bowiem np. już wypracowane i niepodzielone zyski.


A co się działo na portalu “Prawo dla księgowych”?

Decyzje wydawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozstrzygają kwestie z zakresu ubezpieczeń społecznych, takich jak np. prawo do renty, emerytury czy uprawnienie do otrzymywania zasiłku chorobowego. Często decyzje te bywają zaskakujące dla ubezpieczonych. Każda osoba, która nie jest zadowolona ze sposobu, w jaki ZUS rozpoznał jej sprawę, ma prawo wniesienia odwołania od doręczonej jej decyzji organu rentowego. Należy pamiętać, że postępowanie odwoławcze  od decyzji ZUS ma charakter ściśle sformalizowany, ważne jest aby pamiętać o przestrzeganiu wymogów prawnych w zakresie składania takiego pisma. Z tego artykułu dowiesz się jak i kiedy napisać takie odwołanie.

Artykuł zawiera podstawowe informacje o odpłatnym zbyciu ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce jawnej.

Artykuł odpowiada na pytanie: Kiedy umowa zbycia ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce osobowej podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Od czego to zależy?

W dniu 13 października 2022 r. weszła w życie Ustawa z 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022. 807).

Niejednokrotnie mają miejsce sytuacje w których podmiot polski, w tym np. spółka uzyskuje pożyczkę od podmiotu z siedzibą poza granicami RP. Czy w takiej sytuacji spółka polska powinna płacić podatek od czynności cywilnoprawnych?

W dniu 11 października 2022 r. Ministerstwo Finansów (MF) wydało Objaśnienia podatkowe przepisów w zakresie grup VAT, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.

Podatek od spadków i darowizn muszą zapłacić osoby, które nabyły majątek w drodze spadku lub darowizny. Podatek ten należy uiścić, gdy wartość majątku przekracza kwotę wolną od podatku – dla spadków i darowizn. Darowizna zwiększa majątek obdarowanego, w związku z tym zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, pozostaje ona opodatkowana u obdarowanego. Darczyńca nie musi płacić żadnego podatku. Podstawę opodatkowania stanowi tutaj Ustawa o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 r., przewiduje ona zarówno przypadki zwolnienia od opodatkowania, jak i preferencje podatkowe.

Obecnie niestety coraz więcej przedsiębiorstw zmaga się z licznymi problemami finansowymi. W wielu przypadkach skutkować to może koniecznością likwidacji działalności gospodarczej aby nie multiplikować problemów. Zlikwidowanie jednoosobowej firmy wymaga podjęcia pewnych kroków, w szczególności w sytuacji, kiedy przedsiębiorca wynajmował lokal na działalność gospodarczą, albo zatrudniał pracowników.


PYTANIA?

Masz pytania związane z tematyką poruszoną w którymś z artykułów blogowych?

Zapraszamy do kontaktu: m.gach@gach.pl