Przegląd tematów blogowych

Zapraszamy na przegląd sierpniowych artykułów na temat prawa i podatków, które pojawiły się na naszych blogach Podatki w sieci oraz Podatki w spółkach, jak również na portalu Prawo dla księgowych, nad którym sprawujemy opiekę merytoryczną.

Artykuły z bloga “Podatki w spółkach

W poprzednim wpisie przedmiotem analizy było wniesienie do spółki wierzytelności z tytułu pożyczki udzielonej osobie trzeciej. Często jednak wspólnik i spółka decydują się na rozliczenie pożyczki udzielonej przez tego wspólnika tej konkretnie spółce, w której za aport ma on uzyskać określoną ilość udziałów lub akcji.


A co się działo na portalu “Prawo dla księgowych”?

Nowy Ład wywołał od 1 stycznia 2022 r istną rewolucję w wielu dziedzinach życia. Nie chodzi tylko o składkę zdrowotną, ulgę dla klasy średniej czy chaos związany z zaliczkami na podatek dochodowy od wynagrodzeń czy zleceń. Zmiany wiązały się np. wprowadzeniem niektórych dość dyskusyjnych ulg. Jedną z nich była tzw. ulga na zabytki.

Trybunał Konstytucyjny jest organem władzy sądowniczej, który bada m.in. zgodność ustaw z Konstytucją. W dniu 19 lipca 2022 r. Trybunał Konstytucyjny (TK) wydał orzeczenie w sprawie skargi konstytucyjnej E. T. dotyczącej obciążenia zobowiązaniem podatkowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na skutek niedookreślonej definicji ,,działalności gospodarczej”.

Zgodnie z art. 278 § 1 – 2 Kodeksu karnego (t.j. Dz.U.2022.1138) do kradzieży dochodzi w przypadku przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej lub cudzego programu    komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Powstaje pytanie: W jaki sposób można „ukraść” spółkę handlową?

Sprzedaż nieruchomości zwłaszcza kilku może rodzić problemy podatkowe. Jednym z nich jest właściwa kwalifikacja przychodów z takiej sprzedaży. Mogą to być przychody ze sprzedaży z odpłatnego zbycia lub też przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Czasami bardzo trudno jest kwestie te rozstrzygnąć.

Artykuł przedstawia najważniejsze informacje w zakresie możliwości zmiany dotychczasowej formy opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej za rok podatkowy 2022.

Rozpoczynamy cykl artykułów w których zostaną przedstawione najważniejsze projektowane zmiany w prawie konsumenckim, implementujące unijną dyrektywę Omnibus. Polska jako państwo należące do Unii Europejskiej (UE) ma obowiązek wprowadzać do prawa wewnętrznego dyrektywy wydawane przez Parlament Europejski i Radę UE. Dyrektywa jest aktem prawnym, który zobowiązuje państwa unijne do wprowadzenia w ustawach krajowych regulacji prawnych zgodnych z jej treścią.

Poniższy artykuł omawia niektóre projektowane zmiany w ustawie o informowaniu o cenach towarów i usług w związku z nowelizacją ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw, która wdraża do prawa polskiego dyrektywę 2019/2161 (tzw. dyrektywa Omnibus) [1]. Dotyczą one sposobu przekazywania informacji o obniżkach cen towaru lub usługi w sklepach stacjonarnych oraz prowadzących sprzedaż internetową, a także w reklamach.

Wybuch pandemii COVID-19 w 2020 roku spowodował liczne zmiany zarówno w gospodarce, jak i pozostałych sektorach życia codziennego ludzi na całym świecie. Można powiedzieć, że nastała nowa rzeczywistość spowodowana pandemicznymi warunkami. Konsumenci coraz chętniej wybierają zakupy online- zamiast stacjonarnych, ciągle rośnie liczba umów zawieranych na odległość. Wbrew pozorom umowy zawierane na odległość to bardzo szerokie zagadnienie, które wcale nie ogranicza się wyłącznie do handlu online: dotyczy również m.in. towarów i usług, które nabywane są poprzez infolinię, takie jak umowy na usługi telefoniczne albo internetowe. Taki rodzaj umowy wiąże się z pewnymi uprawnieniami dla konsumentów, które warto znać.


PYTANIA?

Masz pytania związane z tematyką poruszoną w którymś z artykułów blogowych?

Zapraszamy do kontaktu: m.gach@gach.pl