Przegląd tematów blogowych

Zapraszamy na przegląd czerwcowych artykułów na temat prawa i podatków, które pojawiły się na naszych blogach Podatki w sieci oraz Podatki w spółkach, jak również na portalu Prawo dla księgowych, nad którym sprawujemy opiekę merytoryczną.

Co się działo na portalu Prawo dla księgowych”?

Obowiązująca od dnia 13 października 2023 r. Ustawa z 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022. 807) wprowadza zmiany w Kodeksie spółek handlowych (k.s.h.). Dotyczą one m.in. nowych obowiązków zarządu i rady nadzorczej w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.). Poznajmy niektóre z nich.

W skład każdego przedsiębiorstwa wchodzą m.in. ruchomości, nieruchomości, a także tajemnice przedsiębiorstwa. Powinny być chronione przed wykorzystaniem ich przez konkurencję. Jednym z prawnych środków ochrony jest zawarcie umowy o zachowaniu poufności (z j.ang. non-disclosure agreement) znane jako NDA. Niniejsza umowa ma na celu zabezpieczenie informacji poufnych, które zostaną przekazane innym osobom lub firmom w czasie podejmowanej współpracy oraz po jej rozwiązaniu.

W dniu 22 maja 2023 r. weszła w życie długo wyczekiwana przez polskie firmy rodzinne Ustawa o fundacji rodzinnej. Zadaniem fundacji rodzinnej ma być przede wszystkim gromadzenie i zarządzanie majątkiem przekazanym przez fundatora i inne osoby. Z dochodów jakie generować będzie majątek fundacji rodzinnej będzie można finansować np. koszty utrzymania czy kształcenia beneficjentów. Dla fundacji rodzinnej ustawodawca przewidział także pewne preferencje podatkowe, co może decydować o popularności tego nowego rozwiązania prawnego.

Fundacja rodzinne jest nową instytucją w prawie polskim. Przepisy w tym zakresie obowiązują od dnia 22 maja 2023 r. Ustawa o fundacjach rodzinnych zawiera kilka korzystnych rozwiązań podatkowych dla zainteresowanych fundatorów. Poniżej więcej informacji na temat działalności gospodarczej fundacji rodzinnej oraz zwolnienia fundacji z podatku CIT.

Fundacja rodzinna to nowa instytucja w prawie polskim. W poprzednich artykułach była mowa o skutkach podatkowych wnoszenia mienia do fundacji rodzinnej oraz o zwolnieniu podmiotowym fundacji w przepisach Ustawy o CIT. Dzisiaj słów kilka na temat opodatkowania wypłat na rzecz beneficjentów.

Zgodnie z art. 231 § 1 ksh „Zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego”. Jako, że w większości spółek rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, w tym roku ostatecznym terminem odbycia się takiego zgromadzenia będzie dzień 30 czerwca 2023.

Od 1 lipca 2023 r. wzrosną kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn. Wprowadza je art. 3 Ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023. 1059) określanej jako pakiet Slim VAT 3.

Od 1 lipca 2023 r. nastąpią zmiany w opodatkowaniu ryczałtowym przychodów z prywatnego najmu nieruchomości przez małżonków. Wprowadza je Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023. 1059) określana pakiet Slim VAT 3.


PYTANIA?

Masz pytania związane z tematyką poruszoną w którymś z artykułów blogowych?

Zapraszamy do kontaktu: m.gach@gach.pl